Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Więcborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Więcborku.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wymagania, które nie zostały spełnione:
- zawijanie tekstu – treść zawartości strony pomniejszona do szerokości 320 px i wysokości 256 px nie jest możliwa bez przesuwania poziomo i pionowo.
- strona po powiększeniu do rozmiaru 200% od rozmiarów początkowych nie wyświetla całości informacji zawartej na stronie.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):
Ctrl + u – sterowanie funkcjami związanymi z dostępnością strony,
Tab – nawigowanie po głównych blokach strony,
Klawisze strzałek (w lewo, w prawo) – nawigowanie po kolejnych elementach strony,
Enter – wybieranie elementów aktywnych,

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Kopta, sekretariat@spwiecbork.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 662254596. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.


Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do szkoły można wejść z dwóch stron: od strony parkingu i drugie wejście od strony południowej chodnikiem w lewo po wejściu na teren szkoły od ulicy Wyzwolenia.
Przed wejściami znajdują się schody. Szkoła nie dysponuje urządzeniami wspomagającymi wejście na teren szkoły typu winda. Pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły korzystają z pierwszego wejścia do budynku głównego. Uczniowie, w zależności od grup przedszkolnych i szkolnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W głównym budynku szkoły istnieją cztery kondygnacje: piwnica, parter, pierwsze piętro, drugie piętro. Wszystkie kondygnacje połączone są dwiema klatkami schodowymi. Nie ma windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Placówka nie dysponuje platformami, pętlami indukcyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Szkoła nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń ogólnodostępnych nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.Opublikował: Karol Malczewski
Publikacja dnia: 17.03.2021
Podpisał: Szymon Grabinski
Dokument z dnia: 12.03.2021
Dokument oglądany razy: 106